بالارفتن امیدبه زندگی تا 80 سال با اجرای برنامه پیشگیری از سکته