اجرای برنامه ترویجی - آموزشی با موضوع فضا در مدارس