برای نخستین بار؛ سیم کارت های آمریکایی در ایران آنتن می دهند