روحانی: ایران و تایلند برای آغاز تجارت ترجیحی آماده شوند