کاهش اعتماد شهروندان کشورهای حاشیه خلیج فارس به نظام اقتصادی کشورهای خود