آمار اسرائیلی‌های کشته شده در عملیات قدس به 2 نفر رسید