رقم تضمین شرکت در مزایده اپراتور پستی 2 میلیارد تومان شد + جزییات