21 نماینده خواستار یکپارچگی تولید و توزیع آب شدند/ طرحی برای ادغام 2 شرکت مادرتخصصی آب