مجلس با کلیت انعقاد قراردادهای جدید خودرویی موافق است