نزدیک به ۴۳ درصد برنامه پیش بینی شده برای تولید خودرو تحقق یافت