احداث 20 مگاوات نیروگاه خورشیدی در منطقه منجیل و لوشان