آخرین وضعیت انقلاب بحرین/شکست آل خلیفه در کشاندن مردم به سمت خشونت