حل معضلات اجتماعی و اقتصادی با تکیه بر ظرفیت مردمی/ امنیت ایران پایدار است