۳ عامل تعیین کننده رونق مسکن/تورم در ۳۰ سال گذشته همواره یک درصد از رشد قیمت مسکن عقب تر بوده