مدیرعامل بانک شهر؛ عضو شورای سیاستگذاری چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی