سرپرست فرمانداری های پاسارگاد و رستم فارس منصوب شدند