سن امید به زندگی به 80 سال رسید/بیشتر سکته‌های قلبی و مغزی در فارس و خوزستان