ترک جلسه شورای امنیت هنگام سخنرانی نماینده سوریه (فیلم)