آیا روند نزولی فروش تلفن های هوشمند در سال 2017 ادامه خواهد یافت؟