خیز ایران برای افزایش وزن محموله و برد ماهواره‌برهای بومی