برگزاری جلسه شورای راهبردی ورزش با حضور محسن رضایی