زمان افزایش سرمایه ۲۴۵ و ۱۰۰ درصدی "خفناور" و قدیمی ترین شرکت بورس