نتوانستیم سازوکار حل آسیب با تکیه بر ظرفیت مردم را فراهم کنیم