اراده تهران- بانکوک توسعه روابط در همه حوزه ها است