آمریکا قبل از ورود به جنگ، ابتدا افکار عمومی را مدیریت می کند