سه عالم اهل سنت لبنان:سازمان همکاری اسلامی واتحادیه عرب در قبال جنایت سعودی در صنعا اعلام موضع کنند