تشدید لحن واشنگتن در قبال سوریه، یک بازی سیاسی است