تجمیع تجهیزات و پول دشمنان در مرزها برای ایجاد ناامنی در کشور