حجم حق بیمه تولیدی در پنج ماه نخست امسال 20.3 درصد رشد کرد