باید برای آغاز دو برابر شدن مناسبات اقتصادی آماده شویم/ تاکید بر توسعه متوازن گردشگری میان ایران و تایلند