مصدومیت 2500 نفر در تصادفات خراسان‌شمالی طی سال جاری