«مختارنامه» و «شب دهم» چند بار می‌توانند تکرار شوند؟!