هیلاری کلینتون اعلام پرواز ممنوع را در سوریه،معادل کشتار جمعی خوانده بود