روحانی: اراده دولت های ایران و تایلند توسعه روابط در همه حوزه ها است