اولین نشست حوزه تحقیقات و فناوری کلان منطقه 6 آمایش کشوری برگزار شد