تاجگردون:حضورمسئولان در مناطق محروم زمینه ساز توسعه متوازن درکشور است