دیدار معاون وزیر کشور و کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان