مگر زمان مسابقه فوتبال وحی منزل است که از قبل برنامه‌ریزی نکردند