رای مثبت مصر به طرح روسیه در شورای امنیت٬ عربستان را خشمگین کرد