چورکین: انگلیس به سیاست‌های استعمارگرانه خود پایان دهد