کدام مناطق جهان می‌توانند افزایش یک میلیاردی جمعیت زمین تا سال 2030 را در خود جای دهند؟