کلینتون بار دیگر فاصله خود را از ترامپ بیشتر کرد + نمودار