شبیه سازی موفقیت آمیز رفتار مغز انسان روی یک شبکه عصبی مصنوعی