لزوم تضمین های لازم برای حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو ایران