نگرانی قطعه سازان از عدم تحقق شروط همکاری های خودرویی