پیش بینی های تازه از تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا/ سقوط پوند ادامه دارد