باید فضا و امکان رشد علمی را برای نخبگان فراهم کرد