سیم کارت های آمریکایی در ایران تحت پوشش قرار گرفتند