جذب سرمایه های خارجی فرصتی برای احیای پروژه های عمرانی خاک خورده/ وقتی رکود اقتصادی تزریق منابع به پروژه های عمرانی را متوقف می کند