آيا ترامپ مجبور به كناره گيري از انتخابات رياست جمهوري مي شود؟